Deklaracja Dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-07.

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Konior, pcprlezajsk@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 242 82 58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku B Starostwa Powiatowego w Leżajsku prowadzi wejście znajdujące od strony ul. M. Curie – Skłodowskiej 8. Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Dla osób niepełnosprawnych dostępne jest boczne wejście, z prawej strony budynku (północna strona), z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Na parterze budynku jest winda, która jest dostosowana dla osób niewidomych. Na parterze znajduje się także toaleta dla interesantów, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 6. Wejście dla interesantów jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Nad wejściami nie ma umieszczonych głośników dźwiękowych dla osób niewidomych i słabo widzących, ale jest dzwonek, którym można przywołać pomoc.
 7. Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku znajduje się na parterze budynku B Starostwa Powiatowego w Leżajsku przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 8.
 8. W Poradni Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku można skorzystać z pomocy specjalistów posługujących się językiem migowym.
 9. Dla osób na wózkach dostępna jest cała siedziba PCPR.